กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่  19  เมษายน  2565 น [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบลลำดวน)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 เมษายน  2565 นาง [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบลตรำดม)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 12 เมษายน  2565 นาง [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลอู่โลก

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเ [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบล)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 11 เมษายน  2565 นาง [...]