กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมคณะกรรมการทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมตำบลอู่โลก)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 เมษายน  2565 นาง [...]