กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.อู่โลก และทีมพี่เลี้ยง ต.อู่โลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ปัญหาด้านรายได้

🌾 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 📆 วันที่ [...]

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้ตามโครงการขจัดความยากจนฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 📆 วันที่ 1 [...]

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอู่โลก

🌾 สพอ.ลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ วันที่  8 สิงหาคม  2565 นา [...]

ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 สิงหาคม  2565 นาย [...]

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอู่โลก/ทีมพี่เลี้ยง เยี่ยมเยียนครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ มิติด้านรายได้ และมิติด้านอื่นๆ

🌾 สพอ.ลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ วันที่  4 สิงหาคม  2565 นา [...]