กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)ลำดวน

●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 กันยายน  2565 นาย [...]