ประวัติความเป็นมา

อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความเจริญรุ่งเรือง  เป็นเมืองหนึ่งในอดีตกาลซึ่งยังปรากฏหลักฐานให้เห็น  คือ  ซากกำแพงเมืองสร้างด้วยดินมูล  มีคูคลองล้อมรอบ  มีปูชนียสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า “เมืองสุรพินท์นิคม”  และมีการเปลี่ยนแปลงแผนวิธีการปกครองทั่วราชอาณาจักรขึ้นใหม่  เมืองสุรพินท์นิคมจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอสุรพินท์นิคม  และต่อมาได้ถูกลดฐานะให้เป็นตำบล  โดยให้ชื่อว่าตำบลลำดวนขึ้นต่ออำเภอศีขรภูมิ

สภาพทั่วไปและอาณาเขต

พื้นที่อำเภอลำดวน มีพื้นที่ ๓๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑๔,๓๗๕ ไร่ คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ ๓.๙๑ ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตติดต่อ กับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ   อำเภอศีขรภูมิ          จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้                       ติดต่อกับ   อำเภอสังขะ            จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   อำเภอสังขะ            จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   อำเภอปราสาท         จังหวัดสุรินทร์

คำขวัญจังหวัด  สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม
คำขวัญอำเภอ  ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีนำใจ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ 3 ต.ถนนลำดวน - บ้านไทร ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
หมายเลขโทรศัพท์  0-4454-1102
 หมายเลขโทรสาร  0-4454-1102
(Visited 2,635 times, 1 visits today)