ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)ลำดวน

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 8 กันยายน  2565

นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำดวน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ในวันที่ 8 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลำดวน  วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้รวบรวมข้อมูล/จัดทำข้อมูลพร้อมทั้งประสานผู้เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        @สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

(Visited 5 times, 1 visits today)