ทีมปฎิบัติการต.อู่โลก และทีมพี่เลี้ยง ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ต.อู่โลก

🌾 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์

📆 วันที่  31 สิงหาคม 2565 นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน มอบหมายให้ นางสาวดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ ทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.อู่โลก และทีมพี่เลี้ยง ต.อู่โลก ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ปัญหาด้านรายได้ จำนวน 5 ราย คือ นายนิพนธ์  ไหมน้อย ม.8 ต.อู่โลก,นายเสริม ระลึกดี,นายลิ โภคพูน ม.5 ต.อู่โลก ,นายบรรจง สุภิษะ ม.7 ต.อู่โลก และนางวิสัย ก้อนทอง ม.10 ต.อู่โลก เยี่ยมเยียน และให้ความรู้เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

 

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

📷 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  📰

(Visited 1 times, 1 visits today)