อำเภอลำดวนขับเคลื่อน “ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย”

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 สิงหาคม  2565

นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนิน

กิจกรรมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย” โดยมีเกษตรอำเภอลำดวน ร่วมเป็นสักขีพยานการ MOU  ระหว่าง กลุ่มปลูกผักบ้านหนองหาญ และผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย โรงเรียนอมรินทร์ราษฏรวิทยา  องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย หมู่บ้านโอทอปนวัติวิถีบ้านตาปุ่ม ตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย (4 ร) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยสำหรับการปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ประชาชนคนตำบลตระเปียงเตียและคนอำเภอลำดวน เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

♥♥ ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน   ♥♥

(Visited 1 times, 1 visits today)