ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับอำเภอลำดวน ประจำปี 2565

  • ●● สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 สิงหาคม  2565

นายประภาส  ขุนพิทักษ์  นายอำเภอลำดวน  เป็นประธานในการการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับอำเภอลำดวน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอลำดวน  ในการนี้นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นำเสนอข้อมูลผลการจัดเก็บฯและผลการรับรองจากคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตำบลจำนวน 5 ตำบล ให้ที่ประชุมรับทราบ  ผลการประชุมที่ประชุมให้การรับรองข้อมูลฯ เพื่อเตรียมนำไปใช้ประโยชน์และนำเสนอให้จังหวัดทราบในลำดับต่อไป

@สพอ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์

(Visited 14 times, 1 visits today)