หนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Ì Ì Ì หนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  Ì Ì Ì

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ✍️ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอลำดวน    พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบล (นพต.) ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมหลัก หนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบลเข้มแข็งต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย เรียนรู้การบริหารจัดการตำบลต้นแบบ  จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวมจำนวน 1 80 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือจังหวัดสุรินทร์

🎯 โดยมีทีมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ก) และทีมวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) เป็นกลไกขับเคลื่อนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการนำไปสู่ตำบลเข้มแข็งต้นแบบ และชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิด “3 สร้าง ได้แก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

📸 📣 ภาพ/ข่าว PR สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์ : รายงาน  🐘🐘

(Visited 26 times, 1 visits today)