โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนภาคปฏิบัติ 4 หมู่บ้าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนภาคปฏิบัติ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
-หมู่ 1 บ้านเขาเสร็จ ต.ทุ่งหลวง
-หมู่ 4 บ้านดอนแค ต.สวนแตง
-หมู่ 7 บ้านสวนสมบูรณ์ ต.สวนแตง
-หมู่ 9 บ้านทะเลงาม ต.สวนแตง
มีวิทยากรให้ความรู้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางละไม แก้วอ่อน อสม.ตำบลสวนแตง และนายอดิศักดิ์ ยมสุขขี ศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลสวนแตง ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และฝึกทำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใส่น้ำหมักชีวภาพเพิ่มลงไป การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมธาไรเซียม ทั้งนี้หลังเสร็จกิจกรรมทางวิทยากรได้มอบวัสดุฝึกให้กับหมู่บ้านแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันทำให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

(Visited 5 times, 1 visits today)