ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอละแม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาโครงการเงินกู้ทุนหมุนเวียนอำเภอละแม จำนวน 6 โครงการ
1.โครงการเลี้ยงหมู
2.โครงการรับซื้อผลผลิตทางการประมงและแปรรูป
3.โครงการแปรรูปอาหารทะเล
4.โครงการอาหารแปรรูป
5.โครงการเลี้ยงหมูหลุม
6.โครงการเลี้ยงไก่ไข่หลุม

(Visited 12 times, 1 visits today)