ประชุมคณะอนุกรรมการฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอละแม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนและเงินกู้ทุนหมุเวียน 5 โครงการ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี สาธิตการผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
2.โครงการเลี้ยงโคขุนเพื่อจำหน่าย
3.โครงการแปรรูปอาหารทะเล
4.โครงการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยและโรงเรือน
5.โครงการอาหารแปรรูป

(Visited 5 times, 1 visits today)