ประชุมคณะอนุกรรมการฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอละแม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาโครงการเงินกู้ทุนหมุเวียน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการน้ำมัลเบอรี่และมัลเบอรี่ลอยแก้ว
2.โครงการเลี้ยงปลานิลในสระน้ำ
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติเห็นชอบทั้ง 2 โครงการ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม จะนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯสตรีจังหวัดชุมพรเพื่อพิจารณาต่อไป

(Visited 15 times, 1 visits today)