สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม

จังหวัดชุมพร

นางปราณี จินาบุญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละแม