สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม

จังหวัดชุมพร

นางปราณี จินาบุญ

พัฒนาอำเภอละแม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน