สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม

จังหวัดชุมพร

นายทวีศักดิ์ ช่วยเกิด

พัฒนาอำเภอละแม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน