สพอ.ละหานทราย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

จังหวัดบุรีรัมย์-พช.ละหานทราย
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
ร้อยตรี เสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งมีวาระในการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565
2.การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบบริหารสำหรับไตรมาสที่ 1-4
3.การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน
4.พิจารณาช่วยเหลือลูกหนี้กองทุน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาลดหรือปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2565 ฉบับใหม่
ณ ห้องประชุมติยะวานิช ที่ว่าการอำเภอละหานทราย(ชั้น2)
📸 ข่าวโดย ทีมข่าว สพอ.ละหานทราย
“หลวงปู่สุขคู่เมือง ลือเลื่องพืชสวนไร่ มากมายไหมมัดหมี่ ดูดีหินหลุม ลุ่มน้ำหลากสาย ละหานทรายชายแดน”
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย
#อาสาพัฒนารุ่นที่74

(Visited 14 times, 1 visits today)