สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละหานทรายละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔