สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวบุษราภรณ์ แก้วยงกฎ

พัฒนาการอำเภอละหานทรายสพอ.ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน