สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวบุษราภรณ์ แก้วยงกฎ

พัฒนาการอำเภอละหานทรายละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕