โครงสร้างบุคคลากร

นางฤดี หาดอ้าน

พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์

นายธนายุทธ อ่อนดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑาลักษณ์ คันทีท้าว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวบุษกร โพธิ์หา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางจินตหรา วรรณเวช

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นางสาวเบญจรัตน์ เจริญวงษ์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 297 times, 1 visits today)