โครงสร้างบุคคลากร

นางรสนา หลีน้อย

พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์

นายธนายุทธ อ่อนดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบางสระเก้า

นางสาวสริญญา นาคขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

นางสาวบุษกร โพธิ์หา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลพลิ้ว และตำบลคลองน้ำเค็ม

นางสาวธัญญรัตน์ อิ่มผ่อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองชิ่ม และตำบลเกาะเปริด

นายอนุวัตน์ ลีกอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

รับผิดชอบตำบลบางกะไชย

นางสาวจินตรา วรรณเวช

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นางสาวทัตวรรณ ระบุผล

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 591 times, 1 visits today)