ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อ "แหลมสิงห์" มาจากหินธรรมชาติที่มีรูปลักษณะคล้ายกับสิงโตหมอบ 2 ตัวที่ปากอ่าวแหลมสิงห์ แต่ปัจจุบันเหลือเพียงตัวเพราะถูกทำลายไปในเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

การปกครอง

อำเภอแหลมสิงห์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ปากน้ำแหลมสิงห์ (Pak Nam Laem Sing) 16 หมู่บ้าน
2. เกาะเปริด [เกาะ-เปฺริด] (Ko Proet) 7 หมู่บ้าน
3. หนองชิ่ม (Nong Chim) 10 หมู่บ้าน
4. พลิ้ว (Phlio) 12 หมู่บ้าน
5. คลองน้ำเค็ม (Khlong Nam Khem) 6 หมู่บ้าน
6. บางสระเก้า (Bang Sa Kao) 5 หมู่บ้าน
7. บางกะไชย (Bang Kachai) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอแหลมสิงห์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลพลิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลิ้วและตำบลคลองน้ำเค็มทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะเปริดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองชิ่มทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสระเก้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกะไชยทั้งตำบล
(Visited 377 times, 1 visits today)