พช.แหลมสิงห์ ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

เข้าชม 4 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ โดย นางรสนา  หลีน้อย พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

จึงเผยแพร่เจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน

(Visited 4 times, 1 visits today)