ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน

รับเรื่องความต้องการ และข้อเสนอแนะ บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษา เป็นศูนย์รับรองการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ทางช่องทางดังนี้

1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1416047

2. ทางโทรสาร หมายเลข 02-1438905-7

3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210)

4. ทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online –>คลิกที่นี่

5. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการรับข้อร้องเรียน

(Visited 10 times, 1 visits today)