สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

จังหวัดจันทบุรี

นางฤดี หาดอ้าน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564