ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธกร กองมะลี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564