โครงสร้างบุคคลากร

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ

นางสาวธริดา เฑียรฆชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลแหลมงอบ บางปิด

นางบุปผา บุญธรรม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลคลองใหญ่ น้ำเชี่ยว

(Visited 260 times, 1 visits today)