ประวัติความเป็นมา

           เดิมชื่อ "อำเภอเกาะช้าง" จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2440  ตั้งอยู่ที่
บ้านด่านเก่า ต.เกาะช้าง มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะทั้งหมดและพื้นดินบนฝั่ง
แต่เนื่องจากที่ตั้งที่ว่าการ อ.เกาะช้าง อยู่บนเกาะ การคมนาคม ไป - มา ลำบาก เพราะมีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี ทำให้ประชาชนจาก ต.แหลมงอบ
ไม่ค่อยเดินทางไปติดต่อราชการที่ อ.เกาะช้าง ทางราชการจึงย้ายที่ว่าการ
อ.เกาะช้าง ไปตั้งอยู่ที่ฝั่งบ้านแหลมงอบ ต.แหลมงอบ แต่ยังใช้ชื่อว่า 
อ.เกาะช้าง อยู่ ต่อมาเพื่อให้ชื่ออำเภอสอดคล้องกับสถานที่ตั้ง ทางราชการได้
เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอแหลมงอบ" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2482 ต่อมา 
ต.เกาะช้างได้รับการยกฐานะเป็น กิ่ง อ.เกาะช้าง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537
ส่วน ต.เกาะกูด และ ต.เกาะหมาก ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่ง อ.เกาะกูด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2533
 

อำเภอแหลมงอบแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แหลมงอบ       (Laem Ngop)  
2. น้ำเชี่ยว       (Nam Chiao)  
3. บางปิด       (Bang Pit)  
4. คลองใหญ่       (Khlong Yai)  

  อำเภอริมทะเลอันเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากเมืองตราดไปสู่เกาะช้าง และเกาะต่าง ๆ ในท้องทะเลตราดได้อย่างสะดวกสบาย เช่น เกาะกูด เกาะแรด เกาะกระดาด ฯลฯ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 สายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 17 กิโลเมตร ที่อำเภอแหลมงอบมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ชื่อว่า ท่าเรือแหลมงอบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแหลมงอบประมาณ 500 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากเมืองตราด เช่น กะปิ น้ำปลา งอบเมืองตราด และสินค้านานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อหาก่อนเดินทางกลับ

(Visited 900 times, 1 visits today)