โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์
พัฒนาการอำเภอลาดยาว
นางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางหทัยรัตน์ ทิวงศ์ษา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณัฐชนันท์พร อู่สัมฤทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรัชดาวรรณ หิรัญยวง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
ว่าที่ ร.ต.วินัย ดอกจอก
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
อาสาพัฒนา (อสพ.)
นางสาวอินทุอร ทองแบน
อาสาพัฒนา (อสพ.)
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
นางสาวบุญญารัตน์ จำปาวัตตะ
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
(Visited 864 times, 1 visits today)