ประชุมคณะทำงานขจัดความยานจนฯ ด้านรายได้ มิติที่ 4

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว นำโดย นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ มิติที่ 4 ด้านรายได้ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว

(Visited 9 times, 1 visits today)