ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 69 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ ทิวงศ์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการค้างชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอลาดยาว โดยมีนายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอำเภอฯ รักษาราชการแทนนายอำเภอลาดยาว

(Visited 69 times, 1 visits today)