ร่วมกิจกรรมการประกวดการประกอบอาหาร “ปลารสเด็ดปากน้ำโพ”

เข้าชม 46 ครั้ง

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561 นางอุมาพร ตรีณาวงษ์ พัฒนาการอำเภอลาดยาว มอบหมายให้นางสาวกมนนุช  ดำประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาว    ปิยะวัลย์  ใจสูงเนิน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการการ ร่วมกิจกรรมการประกวดการประกอบอาหาร “ปลารสเด็ดปากน้ำโพ” ในงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอำเภอลาดยาวได้ส่งนางสาวสมจิตร  โพธิวิจิตร และนางบุญทัน  ชาญฉัตร เข้าร่วมประกวดการประกอบอาหาร โดยเลือกเมนูแกงส้มชะอมทอด

(Visited 46 times, 1 visits today)