ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลาดยาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน