โครงสร้างบุคคลากร

นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ

พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว

นางสาวณัฐกานต์ สยามรัฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรุโณทัย อนุสสรราชกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิรินญา ตันติกิตติชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปุณยาพร พานมะลิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 580 times, 1 visits today)