ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดรัง (ศจพ.อ.)

เข้าชม 95 ครั้ง

พช.กุดรัง : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดรัง (คจพ.อ.)

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

พันจ่าตรีทวัช พันธุชิน นายอำเภอกุดรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดรัง (คจพ.อ.) เพื่อมอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ โดยมีนายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาการอำเภอกุดรัง ในฐานะเลขานุการ นำเสนอข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำนวน 50 ครัวเรือน แยกเป็นครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ 35 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือ 15 ครัวเรือน

โดยที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาคีการพัฒนา และทีมพี่เลี้ยง ได้บูรณาการความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้ ศจพ.อ. ทราบตามกำหนด และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัถตุประสงค์ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

📌 ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

****************************
📸✏️ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#พช.กุดรัง

(Visited 95 times, 1 visits today)