✨กิจกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564✨

เข้าชม 22 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม
✨จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564✨
นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว พัฒนาการอำเภอกุดรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาโพธิ์ และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลห้วยเตย เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในการนี้ อำเภอกุดรัง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาโพธิ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. นายสมบูรณ์ วงษ์ศรีสุข ผู้นำ อช. ตำบลห้วยเตย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
3. นางรัศมี เฮียงโฮม ผู้นำ อช.ตำบลนาโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
✨ขอขอบพระคุณท่านผู้นำกลุ่มองค์กร ทุกท่าน ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อความ “อยู่เย็น เป็นสุข” ของพี่น้องชาวอำเภอกุดรัง อย่างต่อเนื่อง และตลอดไป

(Visited 22 times, 1 visits today)