ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวิมล เจ้าแก่นแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุดรัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน