โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในห้วงเดือนมหามงคล สิงหาคม 2564

                                                                  

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในห้วงเดือนมหามงคล สิงหาคม 2564
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น นำโดยนางจริญญา บุญธรรม พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายตถาพร สมพอง นายอำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมด้วย        จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล
จัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในห้วงเดือนมหามงคล สิงหาคม 2564 โดยกำหนดการจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น และบริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกุดข้าวปุ้น ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น มอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ”ให้แก่ กำนันทุกตำบล เพื่อส่งมอบให้ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ ชนิด เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนชยายผลการปลูกผักสวนครัว
๒. ตัดหญ้าบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติและสวนหย่อมหน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น และบริเวณริมรั้วที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น
๓. ตัดหญ้าบริเวณด้านหน้าป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอและริมถนนลาดยาง หน้าที่ว่าการอำเภอและข้างที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น
๔. ตัดหญ้าบริเวณสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5
๕. ตัดหญ้าและกิ่งไม้ตามต้นไม้บริเวณศาลหลักเมืองกุดข้าวปุ้น และด้านข้างศาลหลักเมือง
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดข้าวปุ้นและปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 200 ต้น ณ แปลงปลูกที่จัดเตรียมไว้ ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ จำนวน 100 คน

(Visited 26 times, 2 visits today)