พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  1.                                              

                

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๘.๓0 น. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายตถาพร สมพอง นายอำเภอกุดข้าวปุ้น มอบหมายให้ นางจริญญา บุญธรรม  พัฒนาการอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้เข้ารับมอบมล็ดพันธุ์พระราชทาน ของสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๘.๓0 น. ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำร่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลละ ๑ ราย

(Visited 37 times, 1 visits today)