สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. และ กชช.2ค ประจำปีงบประมาณ 2564

 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล จปฐ. และ กชช.2ค ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น.

นายตถาพร สมพอง นายอำเภอกุดข้าวปุ้น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมด้วยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 20 คน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลฯ โครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้กำหนดประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือนและทุกหมู่บ้าน โดยผ่านระบบถ่ายทอดทีวี พช. ณ ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 17 times, 1 visits today)