เตรียมพร้อมกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค ปี ๒๕๖๔

  ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนกุดข้าวปุ้น โดยนางจริญญา บุญธรรม พัฒนาการอำเภอกุดข้าวปุ้น

 มอบหมายให้อาสาสมัคร/ผู้บันทึกข้อมูลตรวจนับ/เช็คแบบสอบถามข้อมูลฯ

 ที่จะดำเนินการจัดเก็บในห้วง 1 ส.ค. – 30 ส.ค. 64

ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี📢📢

            เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน

พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565   Change for Good

(Visited 11 times, 1 visits today)