การประชุมชี้แจงการจัดเก้บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค ปี ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรม

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

 

การประชุมชี้แจงการจัดเก้บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค ปี ๒๕๖๔ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น และอาสาสมัครจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

การเตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลฯ ดังนี้

          ๑. จัดทำทะเบียนพื้นที่สำรวจเพิ่มหรือลดครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ตำบล๑ เทศบาลตำบล จำนวน ๗๕ หมู่บ้าน ๗,๗๕๐ ครัวเรือน.

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)

๓. ทบทวน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอำเภอ (ผวจ.แต่งตั้ง)  ทบทวน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อปท.เป็นหัวหน้าคณะทำงาน /พัฒนากรประจำตำบลเป็นคณะทำงานและเลขาฯ) นายอำเภอแต่งตั้ง

๔. ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ

๕. จัดหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ๑ คน ต่อ ๔๐ ครัวเรือน

๖. เตรียมพร้อมและประสานการจัดเก็บข้อมูล กชช.๒ค ทุกหมู่บ้าน

๗. ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.๒ค แก่อาสาสมัครฯ

(Visited 22 times, 1 visits today)