“โคกหนองนา พามีแฮง บ้านหนองกุง ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี”

“ภาพกิจกรรม

 

 

         “โคกหนองนา พามีแฮง อำเภอกุดข้าวปุ้น” วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางจริญญา บุญธรรม พัฒนาการอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้มอบหมายให้นายสิน โจระสา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอกุดข้าวปุ้น ทุกตำบล จำนวน ๑๐ คน และชาวบ้านแปลงข้างเคียง จำนวน ๑๐ คน ร่วมกันเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ ๒ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายหนูกาจน์ ฑีฆายุพรรค บ้านหนองกุง หมู่ ๒ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่จำนวน ๓ ไร่ ได้ทำกิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมปลูกหญ้าสายพันธุ์กินนีสีม่วงและหญ้าหวาน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและใช้เป็นอาหารสัตว์ ๒.ใส่ปุ๋ยคอกต้นไม้จากการเอามื้อสามัคคีครั้งที่ ๑ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(Visited 27 times, 1 visits today)