โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบทบาทองค์กรสตรี (งบอุดหนุน) ปี 2562

สพอ.กุดข้าวปุน
20 มิถุนายน 2562 สพอ.กุดข้าวปุ้น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกุดข้าวปุ้น จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบทบาทองค์กรสตรี (วันที่ 1) โดยนายตถาพร สมพอง นายอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 157 times, 1 visits today)