สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดข้าวปุ้น

จังหวัดอุบลราชธานี

นางศิริวรรณ นนท์ตา

พัฒนาการอำเภอกุดข้าวปุ้น

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน