@สพอ.กุดชุม ….29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี ประชุมติดตามการบริหารจัดการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

@สพอ.กุดชุม ….29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม มอบหมาย นายทนงศักดิ์ สายชารี พัฒนากรตำบลหนองหมี และนายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับนายปิยะวัติ มูลสาร ผู้ใหญ่บ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม เพื่อประชุมติดตามการบริหารจัดการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกองทุนให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พ.ศ.2553 โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาคมบ้านคำน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

(Visited 12 times, 1 visits today)