ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่าเอกศรีทอง แสนนาวา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนนักพัฒนาการอำเภอกุดบากอำเภอกุดบาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน