นางสาวขนิษฐา เปรี่ยมดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุดบาก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร