ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปาริฉัตร ตันติปาลี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุดบาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน