วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเองของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กร และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 69 times, 1 visits today)