โครงสร้างบุคคลากร

นางจันทิรา นัดทะยาย

พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์

นายสาธิต บุตตะโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโพธิ์ไพศาล/ตำบลนาโพธิ์

นายอาทิตย์ คำศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลอุ่มจาน/ตำบลนาเพียง

นางสาวอัมพาพร อุ่มภูธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุสุมาลย์

นางสาวอารียา พลาดสุ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอกุสุมาลย์

(Visited 334 times, 1 visits today)