สพอ.กุสุมาลย์ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ เดือน ตุลาคม 2565

เข้าชม 2 ครั้ง

      วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 

              สพอ.กุสุมาลย์  นายอัคริเดช ทองหมั้น พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565   เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานพร้อมมอบหมายงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ดังนี้

  1. สรุปผลรายงานประจำเดือน
  2. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🦋 🌻 ในการนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 🌛

🔎 💎 เศรษฐกิจรากฐานมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 … Change for good 🌎 🌟

#Hashtag OTOP แก้จน

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

#Change for Good

(Visited 2 times, 1 visits today)