พช กุสุมาลย์ ดำเนินกิจกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
(@)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์
ดำเนินกิจกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒
⏰วันที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ การประกวดกิจกรรม โซนใต้
ในการนี้นางจันทิรา นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์เข้าร่วมกิจกรรม
ณ บ้านบอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมการประกวด ดังนี้
๑.ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น
๒.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ประเภทรางวัลผู้นำทางศาสนา
๓.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหาร
๔.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ประเภทบ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
๕.การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุสุมาลย์ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 12 times, 1 visits today)