💥 พช. กุสุมาลย์ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 💥

💥 พช. กุสุมาลย์ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 💥

🕖วันที่ 21 เมษายน 2564
👉 พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ชั้น 2 มีรายละเอียด ดังนี้
1.แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
2.แจ้งทะเบียนลูกหนี้ ที่มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดและปรับโครงสร้างหนี้ อำเภอกุสุมาลย์มีจำนวนทั้งหมด 13 โครงการ มีลูกหนี้มาแสดงตน 10 โครงการ
3.แจ้งทะเบียนลูกหนี้ที่ได้รับสิทธิ์การพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้กับสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 ฉบับที 1 อำเภอกุสุมาลย์มีจำนวน 33 ราย มาแสดงตนเพื่อแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้แล้ว จำนวน 23 ราย
4. แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

👉เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
🎇Change for good🎇

(Visited 15 times, 2 visits today)