💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 💥

💥 พช. กุสุมาลย์ : ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 💥

📣📣วันที่ 21 เมษายน 2564
นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ มอบหมายให้ นายสาธิต บุตตะโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จำนวน 1 หลังคาเรือน โดยมติที่ประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการดำรงชีพ ด้านสาธารณูปโภค เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือประกอบอาชีพ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

💪เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
🌍Change for good🌍
FB : พช กุสุมาลย์ สกลนคร

(Visited 14 times, 1 visits today)