พช.กุสุมาลย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่จุดบริการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

พช.กุสุมาลย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่จุดบริการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
วันที่ 12 เมษายน 2564 นางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการตั้งจุดบริการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2564 ณ ด่านชุมชนในเขตพืันที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ได้มอบเครื่องดื่ม กาแฟ M150 สปอนเซอร์ และแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประจำด่านที่เสียสละอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

(Visited 26 times, 1 visits today)